Koło Fablok

Aktualności Koła:

Zarząd Koła Fablok przy Oddziale PTTK Chrzanów informuje , że w dniu 28.11.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Fablok.
Na Zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności za ostatnią kadencję w latach 2013 -2017.
Następnie przeprowadzono wybory do nowego zarządu na kadencję 2017-2020r.

Wybrano następujące osoby do Zarządu Koła Fablok:

 • Irena Brzózka – Prezes
 • Stanisław Kmak – v-ce Prezes
 • Teresa Karaś – Sekretarz
 • Józef Bereza – Członek Z-du
 • Anna Jędrzejczyk – Członek Z-du
 • Jerzy Juranek – Członek Z-du
 • Wacław Oczkowski – Członek Z-du
 • Kazimierz Prochwicz – Członek Z-du
 • Janina Zachariasz – Członek Z-du

Historia Koła:

Opierając się na wcześniejszych doświadczeniach indywidualnych turystów i powstałego w Fabryce Lokomotyw w lutym 1948 roku Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, 15 czerwca 1951 r. zorganizowane zostało w fabryce pierwsze w pow. chrzanowskim Koło Fablok Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Z różnych przyczyn, po dłuższym czasie nastąpił zanik zorganizowanej działalności koła. Jednak dzięki uporowi grupy nadal aktywnych fablokowskich turystów, 8 maja 1968 roku nastąpiło wznowienie działalności koła przy poparciu kierownictwa zakładu i załogi. Główną inicjatorką reaktywowania koła była Zofia Cieciura – Baliś, którą wsparli: Grażyna Karweta, Stanisława Hebda, Stanisława Paw, Janina Zachariasz, Mieczysław Han, Marian Oczkowski, Arkadiusz Węgrzynowski, Stefan Wyzina.
Dzięki swojej aktywności, koło szybko znalazło uznanie załogi. W pewnym okresie członkowie koła stanowili blisko 10% zatrudnionych w Fabloku. W imprezach licznie uczestniczyli nie tylko członkowie PTTK ale również pracownicy z rodzinami, a także turyści spoza Fabloku. W roku 2008 minęło 40 lat od reaktywowania działalności koła. Jego dorobek w tym okresie został przedstawiony w wydawnictwie pt. „1968 – 2008. Czterdzieści lat działalności” oraz na wystawie „Na szlaku … 40 lat minęło” zrealizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w chrzanowskim Pałacu Ślubów.

Oto kilka informacji charakteryzujących pracę koła w 40-leciu:

 • Podstawową formą działania były wycieczki. W latach 1968-2008 zorganizowano ogółem 536 wycieczek pieszych górskich i nizinnych z udziałem 18238 turystów. Obejmowały one wszystkie grupy górskie i różne regiony w Polsce oraz góry i ciekawe regiony na Słowacji i w Czechach. Na wycieczkach zdobyto ponad 600 odznak turystyki kwalifikowanej GOT, OTP i KOT.
 • Wśród imprez własnych było 10 Zlotów Turystycznych Fablokowców w Dolinach: Będkowskiej, Ponikwi, Wielkiej Puszczy oraz na stadionie TS Fablok i na Leskowcu.
 • Dużym zainteresowaniem cieszyły się 34 wieczornice turystyczne.
 • Było 12 wystaw (w tym 2 duże z okazji 35- i 40-lecia koła) oraz kilkadziesiąt prelekcji z przeźroczami.
 • Zorganizowano ogółem 777 imprez turystycznych z udziałem 38558 osób.
 • Od 40 lat prowadzona jest kronika koła, której już 13-ty tom tworzy Stefan Wyzina.
 • Ukazało się 9 wydawnictw własnych obrazujących w różnej formie pracę koła.

Wszystkie osiągnięcia koła w 40-leciu są zasługą członków, których było w sumie 640-tu. Obecnie koło liczy 140 członków.

Działalność koła została doceniona przez Zarząd Główny PTTK przyznaniem Złotej Honorowej Odznaki PTTK oraz Dyplomu Honorowego Komisji działalności w miejscu zamieszkania i zakładzie pracy. Koło wyróżniono również odznaką „Zasłużony dla Fabloku” oraz licznymi dyplomami i listami gratulacyjnymi. Osiągnięcia, zasługi i wyróżnienia poszczególnych członków zawarte zostały w 2 Złotych Księgach oraz w wydawnictwach.
Złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymali: Marian Oczkowski, Jan Heller, Stefan Wyzina, Jan Zalitacz, Zdzisław Śliwa, Cezary Buncler, Władysław Mamot, Jerzy Gołębiowski, Marian Mąsiorski, Bogumiła Janusz, Henryk Ostrowski, Bronisław Piwczyk, Janina Zachariasz, Arkadiusz Węgrzynowski, Wacław Oczkowski, Irena Brzózka.
Srebrną Honorową Odznakę PTTK otrzymały 22 osoby a 21 wyróżniono Dyplomem Zarządu Głównego PTTK. Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” wyróżniono 1 osobę w stopniu złotym i 3 osoby odznaką srebrną.
O przywiązaniu do PTTK świadczy przyznanie 55 członkom koła odznaki „25 lat w PTTK”. Odznakę „50 lat w PTTK” otrzymali: Janina Zachariasz, Henryk Pawela, Arkadiusz Węgrzynowski i Jan Zalitacz.
Dyplom Członka Honorowego Koła PTTK Fablok – najwyższe wyróżnienie nadawane przez koło otrzymali: Marian Oczkowski, Janina Zachariasz, Stefan Wyzina, Zdzisław Śliwa.
Największe osiągnięcia w zakresie turystyki kwalifikowanej mają zdobywcy dużej złotej GOT: Jan Heller, Tadeusz Dereszowski, Marian Mąsiorski, Ludwik Sucherek, Maria Błahuta, Andrzej Górecki, Henryk Ostrowski, Wojciech Wyzina, Jan Zalitacz, ks. Dariusz Ostrowski oraz dużej złotej Kolarskiej Odznaki Turystycznej: Cezary Buncler i Władysław Mamot.
Efekty turystycznej działalności są w dużym stopniu zasługą przewodników, którzy prowadzili lub nadal prowadzą wycieczki koła. Należą do nich: Marian Oczkowski, Marian Mąsiorski, Jan Heller, Stanisław Trębacz, Paweł Czeka, Tadeusz Dereszowski, Andrzej Górecki, Adam Biel, Julian Witalski, Jan Zalitacz, Wojciech Wyzina, Jerzy Gołębiowski, Zdzisław Śliwa, Wacław Oczkowski, Jan Oczkowski, Kazimierz Pudo, ks. Dariusz Ostrowski, Małgorzata Opitek.
Działalność koła popularyzuje „Przełom”, „Kronika Chrzanowska” i Chrzanowska Telewizja Lokalna a ostatnio również internet.
Od początku istnienia koło działa w strukturze chrzanowskieg Oddziału PTTK starając się być mocnym jego ogniwem.

Wspólne chwile.