Uncategorised

Informacja o odwołanych wycieczkach

W związku z zakazami wprowadzonymi przez władze ze względu na epidemię COVID 19 jesteśmy zmuszeni odwołać wycieczki 1. Rejs Cztery Stolice Bałtyckie 7-12.05.2020. 2. Warszawa 16-17.05.2020. 3. Włochy 5-14.06.2020. Osobom, które wpłaciły zaliczki na wycieczki z poz 1 i 2, zwrócimy te wpłaty w pełnej wysokości na początku maja na konto, z którego otrzymaliśmy wpłatę. Jeśli zaliczka była wpłacona gotówką, prosimy o przesłanie mailem numeru konta, na które ma być dokonany zwrot. Osobom, które podpisały umowy na wycieczkę do Włoch proponujemy zamiast zwrotu wpłaconej zaliczki (460,00 zł od osoby) voucher o wartości 500,00 zł do wykorzystania na wycieczkę do Włoch, którą zamierzamy zorganizować w czerwcu 2021. r. Osobom, które nie zgodzą się na przyjęcie voucheru zwrócimy wpłaconą zaliczkę w terminie do 180 dni od odwołania wycieczki to jest do 25.10.2020. Podstawa USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Art 1 pkt 14 art 15k1 Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.